Kalibracije in overitve

Kalibracije

Akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 smo pridobili leta 2002 pri slovenskem akreditacijskem organu SA (Slovenska akreditacija, št. listine: LK–014).

Slovenska akreditacija     ILAC MRA

Podjetje AHATServis, d.o.o. je usposobljeno za izvajanje kalibracij naslednjih vrst meril:

 • neavtomatskih tehtnic vseh vrst (analitske, precizne, industrijske, mostne, …);
 • uteži (F2, M1, M2);
 • merilniki krvnega tlaka – preko pogodbenega partnerja;

Izvajamo tudi kalibracije, ki niso v obsegu naše akreditacije. V takem primeru vam na vašo željo izdamo neakreditiran certifikat o kalibraciji.

Certifikat o kalibraciji

 

Overitve

Kontrolni organ podjetja AHATServis, d.o.o. je akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17020 kot kontrolni organ tipa C.

Podjetje AHATServis, d.o.o. je usposobljeno za izvajanje overitev naslednjih vrst meril:

Kalibracija tehtnic

  • Neavtomatske tehtnice:
   • analitske (I) do 400 g;
   • precizne (II) do 42 kg;
   • precizne (II) do 60 kg;
   • skladiščne, trgovske, mostne, itd. (III, IIII) do 100 t;
  • Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg:
   • F2: 100 mg do 20 kg;
   • M1: 100 mg do 20 kg;
   • M2: 5 g do 20 kg;
  • Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice:
   • nosilnost tehtnic do 2t;
  • Tehtnice za gradbene namene:
   • nosilnost tehtnic do 10t;
 • Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju:
  • nosilnost tehtnic do 100t;

 

Vsa zakonska merila, kot jih določa 3. člen Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05), ki so v uporabi, morajo biti overjena.

Overitev je skladno s 4. členom Pravilnika o postopku overitve meril (Ur. l. RS 82/08) postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Takšno merilo se zaščiti in označi.

Urad Republike Slovenije za meroslovje je za izvajanje overitev vzpostavil distribuiran sistem. Skladno z 10. in14. členom Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05) overitve lahko izvaja Urad RS za meroslovje ali kompetentna pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Njihove naloge, zahteve in postopek imenovanja ter način nadzora s strani Republike Slovenije določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. l. RS, 64/08).

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Odločba o imenovanju