Pogoji poslovanja

1.1. V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev družbe AHATServis.
1.2. Kupčevi ali katerekoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani družbe AHATServis pisno potrjeni.
1.3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani družbe AHATServis pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila poslana po faksu ali elektronski pošti.
1.4. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev družbe AHATServis ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.
1.5. Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje družbe AHATServis.
1.6. Cene po spletni strani ne vsebujejo DDV-ja.

2.1. Naše ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.
2.2. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Naše obveznosti v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu.
2.3. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.
2.4. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan družbi AHATServis povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.
2.5. Najmanjša vrednost blaga naročenega po naročilu oziroma najmanjša vrednost posamezne odpreme znaša 20 EUR.
2.6. V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le ta dolžan odpoklicati. blago v roku, navedenem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko družba AHATServis po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme blaga.

3.1. Dobavni rok začne teči po razjasnitvi morebitnih nejasnosti v zvezi z naročilom, to je po potrditvi naročila s strani družbe AHATServis.
3.2. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago odposlano iz našega skladišča ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.
3.3. Pridržujemo si pravico delnih dobav.
3.4. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila (količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih, na katere družba AHATServis nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih stroje lomov v tovarni našega dobavitelja, stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Kot višjo silo razumemo tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov naših dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih pod dobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri našem dobavitelju.
3.5. Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora družba AHATServis blago dobaviti, sicer
lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila.
3.6. Če kupec utrpi škodo, povzročeno zaradi zamude dobave po krivdi družbe AHATServis, je upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5 % vrednosti dobave za vsak teden zamude ali največ 5 % od celotne vrednosti delne dobave blaga, katero kupec zaradi zamude ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila, lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila.

4.1. Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice iz Pariza, to so določila
predpisov INCOTERMS 2000.
4.2. Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo blaga je Odprema na sedežu družbe AHATServis v Šenčurju.
4.3. Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se prenese na kupca s predajo blaga prevozniku, špediterju ali naročniku osebno.
4.4. Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora naročnik prevzeti v roku 5 delovnih dni. V nasprotnem primeru ga lahko na stroške in na tveganje naročnika pošljemo ali uskladiščimo. Pet delovnih dni po uskladiščenju se tveganje za izgubo ali poškodbo blaga prenese na naročnika.
4.5. Morebitni tehnični prevzem blaga, to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema, mora biti dogovorjen pred iztekom
dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, blago lahko na stroške in na tveganje kupca pošljemo ali uskladiščimo.

5.1. Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celotni znesek računa nakazati na žiro račun družbe AHATServis.
5.2. V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani družbe AHATServis, je plačilni rok 15 dni od datuma računa. Za vsak dan plačila pred plačilnim rokom lahko priznamo skonto v višini 0,066 %.
5.3. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.
5.4. V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga se plačilni rok avtomatično ne podaljša . Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani družbe AHATServis.
5.5. Pridržujemo si pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila, če kupec znatno krši oziroma zamuja plačilo v plačilnem roku.
5.6. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane z naše strani ali so
pravnomočno ugotovljene.
5.7. Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšne plačilo. V tem primeru smo upravičeni do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga, in ga družba AHATServis prevzame pri takem naročniku.
5.8. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo naročnika.

6.1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.
6.2. Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru ne spoštovanja plačilnega roka in naši zahtevi, družbi AHATServis predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene našega blaga.
6.3. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti z našo klavzulo o lastninskem pridržku.
6.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

7.1. Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori.
7.2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.
7.3. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev od prevzema blaga.
7.4. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga (točka 4.5.) kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.
7.5. Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti
reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.
7.6. Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.
7.7. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi
nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam izdelek , zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom.

8.1. Prevzemamo takšna jamstva za izdelek, kakršna smo dobili od našega dobavitelja.
8.2. Ne prevzemamo nobenega jamstva za izdelek v primerih, opisanih pod točko 7.7.
8.3. Jamstvo za izdelek prevzemamo le v primeru naše montaže izdelka. V tem primeru in v primeru upravičenosti reklamacije prevzamemo vse stroške v zvezi s nadomestitvijo izdelka z neoporečnim, tudi stroške neposrednega popravila oziroma demontaže in montaže, v kolikor so ti v primernem razmerju s vrednostjo reklamiranega izdelka. Naročnik nam mora za odpravo tovrstne reklamacije odobriti razumen rok.
8.4. V nobenem primeru družba AHATServis ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.
8.5. Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare.

9.1. Če v splošnih prodajnih pogojih družbe AHATServis ni navedeno drugače in v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov, in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka in na osnovi in v okviru obvezujočega jamstva za proizvode.
9.2. V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno.
9.3. Za blago se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca..
9.4. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

10.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.
10.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Kranju.

[23.5.2018]

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zbirajo, ko obiščete našo spletno stran, izpolnite kontaktni obrazec na spletni strani, se izrecno strinjate z obdelavo podatkov v namen obveščanja (e-novice, posebne ponudbe, nasveti, obveščanje o dogodkih ipd.) ali se odločite za spletni nakup.

 

Upravljavec

(kot ga določa Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov)

 

AHATSERVIS trgovina in storitve, d.o.o.

Bašelj 15C, Bašelj, 4205 Preddvor

Telefon: 04 255 5310

E-mail: info@ahatservis.si

 

Upravljavec spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Da bi lahko osebne podatke, ki ste nam jih zaupali, uporabljali, hranili in obdelovali za določene namene, potrebujemo vašo privolitev.

 

Soglasje o varovanju in obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki, njihovo zbiranje in uporaba sovpadajo s splošnimi pogoji našega poslovanja, zato prosimo, da tudi ta pravila in pogoje skrbno preberete.

 

Osebni podatki in namen obdelave

Upravljavec za prijavo uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da vam pošilja elektronsko pošto zgolj, če se izrecno strinjate, da želite prejemati elektronska obvestila – z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem (v skladu s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR).

 

KONTAKTNI OBRAZEC

Podatke, ki nam jih zaupate na kontaktnem obrazcu na spletni strani potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vaše povpraševanje. Vaših podatkov za druge namene ne obdelujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam. Preden izberete potrditveno polje od vas potrebujemo izrecno privolitev, da se strinjate z našo politiko zasebnosti.

 

E-NOVICE

V primeru, da želite prejemati elektronska obvestila (e-novice, posebne ponudbe, nasveti, obveščanje o dogodkih ipd.) od vas potrebujemo izrecno privolitev preden izberete potrditveno polje na kontaktnem obrazcu. Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob oddaji obrazca na spletni strani, potrebujemo izključno za namene obveščanja o novostih ter za namene personaliziranja obvestil (povezovanje z družbenimi platformami Facebook, AdWords…), v kolikor ste podali takšno soglasje.

 

SPLETNI NAKUP

Podatke zbiramo tudi za namen izvedbe spletnega nakupa. Politika varovanja zasebnosti spletnega mesta se nanaša na vas kot obiskovalca ali uporabnika tega spletnega mesta. Uporabnik sistema je oseba, ki se je za uporabo sistema registrirala in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo sistema.

 

Vrsta podatkov, ki se zbirajo na spletnem mestu:

 • ime, priimek
 • elektronski naslov
 • naziv podjetja in davčna številka (poslovni uporabniki)
 • naslovi za dostavo, naslov za izdajo računa
 • telefonska številka
 • podatki o nakupih, plačilih in vračilih
 • podatki vezani na vašo uporabo in profil (npr. zadnji ogledi izdelkov, pogosti nakupi)
 • seznami želja, izbrane kategorije
 • tehnični podatki (npr. IP naslovi, piškotki)

Podatke lahko urejate v sklopu Moj profil.

Za popolno izvedbo spletnega nakupa vaše osebne podatke posredujemo tudi zaupanja vrednim partnerjem, tj. dostavnim službam, ki poskrbijo za uspešno izvedbo naročila in dostavo na lokacijo. V nobenem primeru osebnih podatkov ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

Z vašim izrecnim soglasjem dovoljujete, da osebne podatke, ki nam jih zaupate ob spletnem naročilu, uporabljamo za izvedbo vaših naročil, za namene obveščanja o novostih, za personaliziranje obvestil (povezovanje z družbenimi platformami Facebook, AdWords…), za profiliranje kupcev (kupcem prilagojene ponudbe), za namene Kluba zvestobe, za spremljanje nakupnih navad. Pri tem bodo vaši podatki anonimizirani, uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem upravljavec ne prevzema odgovornosti.

 

V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si upravljavec pridržuje pravico do stika z uporabnikom preko telefona ali elektronske pošte.

 

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete, in sicer tako, da zahtevek pošljete po elektronski pošti upravljalcu. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov v namen obveščanja (e-novice, posebne ponudbe, nasveti, obveščanje o dogodkih ipd.), na zahtevo bo vaš profil izbrisan. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

Čas hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena (izvedba spletnega nakupa, pošiljanje elektronskih vsebin za namene obveščanja). V primeru, ko veljavna zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, upravljavec izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka. Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

 

S prijavo oz. registracijo na spletni strani potrjujete, da ste seznanjeni z nameni uporabe osebnih podatkov, splošnimi pogoji in politiko varovanja spletnega mesta. Osebne podatke bo upravljavec uporabljal le za namene, za katere je pridobil soglasje, oziroma bo podatke razkril na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki obiskovalcu ali uporabniku omogočajo prikaz in uporabo naših spletnih strani, prilagojeno njegovim željam. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na disku vašega računalnika. Glavni namen piškotka je, da v računalnik shrani vaše nastavitve in druge podatke, tako da ti jih ob naslednjem obisku naših spletnih strani ni potrebno več vnašati. Uporaba piškotov je ustaljen postopek na večini spletnih mest. Standardne nastavitve brskalnika omogočajo uporabo piškotov. V kolikor se z njihovo uporabo ne strinjate, lahko spremenite nastavitve brskalnika tako, da bo sprejemanje piškotov onemogočeno, vendar to lahko omeji zmožnost vaše komunikacije z našim spletnim mestom. Tudi če piškotke sprejmete, jih lahko pozneje še vedno izbrišete z orodji vašega brskalnika. Piškotke uporabljamo izključno z namenom boljše izkušnje posameznega obiskovalca ali uporabnika.

 

Naše spletno mesto zbira tudi podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta in spletnih storitev. Z našim orodjem za analizo spletnega mesta lahko na primer iz vašega brskalnika pridobimo informacije o tem, s katerega spletnega mesta ste prišli, s katerim iskalnikom in ključnimi besedami ste nas poiskali, katere strani ste si ogledali na našem spletnem mestu ter katere dodatke, kakšno širino in višino uporablja vaš brskalnik. Poleg tega zbiramo običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest. Vsi ti podatki se zbirajo izključno za potrebe vodenja statistike obiskanosti našega spletnega mesta.

 

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

 1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, varnosti…).

 

 1. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se obiskovalci ali uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje…). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali obiskovalca ali uporabnika.

 

 1. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo…) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

 

 1. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

 

Prednosti piškotkov

Ob uporabi iste naprave in brskalnika so piškoti nadvse uporabni, saj si lahko na primer zapomnijo vaše nastavitve, pomagajo nam spremljati, kako uporabljate naše strani in naredijo prikazano vsebino bolj ustrezno vašim interesom in potrebam. Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo na svojih spletnih mestih, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Spodaj najdete preglednico, v kateri so navedeni glavni piškotki, ki se uporabljajo na naših spletnih mestih, s pojasnilom, čemu so namenjeni.

Vir piškotka Ime piškotka Namen Trajanje Posredovanje tretjim osebam
Google Analytics _utma Zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami 2 leti Ne
Google Analytics _utmb Zabeleži novo sejo ali novega uporabnika 30 min Ne
Google Analytics _utmc Zabeleži čas trajanja obiska Trajanje seje Ne
Google Analytics _utmz Določa vir prometa ali oglaševalsko akcijo 6 mesecev Ne

 

Čas hrambe piškotkov

Odvisno od vrste piškotkov. Piškotki seje potečejo, ko zaprete spletni brskalnik. Trajni piškotki lahko potečejo šele po nekaj mesecih ali celo nekaj letih.

 

Upravljanje in brisanje piškotkov

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

 

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporabljate. Če želite izvedeti, kako to storite z določenim brskalnikom, lahko uporabite funkcijo pomoči v brskalniku ali pa obiščete http://www.aboutcookies.org, ki korak za korakom pojasni, kako upravljati ali izbrisati piškotke v večini brskalnikov.